Skip to main content

Najważniejsze informacje w skrócie

Informacje o ochronie danych

1. informacja o ochronie danych

InPro engineering na temat ochrony danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie. Dlatego prowadzimy naszą działalność zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych. W niniejszym piśmie wyjaśniamy, jakie informacje o użytkowniku możemy przetwarzać i jak się z nimi obchodzimy.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które można przypisać do konkretnej osoby. Przykłady obejmują imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail lub zdjęcie. Dane nieosobowe to informacje takie jak liczba użytkowników strony internetowej.

W przypadku InPro engineering obowiązują następujące zasady: Nie gromadzimy żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszych witryn internetowych bez zgody użytkownika. Użytkownik sam decyduje, czy chce ujawnić nam te dane, na przykład w ramach rejestracji, ankiety itp.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w następujących celach:

Wymiana informacji, która jest niezbędna w ramach umownie należnego zakresu usług (w szczególności realizacja relacji biznesowych, zawieranie umów, przetwarzanie zamówień, dostaw lub usług, przeprowadzanie analiz i ocen),
Korespondencja z zainteresowanymi stronami lub partnerami biznesowymi
Informacje o usługach świadczonych przez InPro engineering
Ponieważ przetwarzanie danych osobowych użytkownika w wyżej wymienionych celach jest niezbędne do realizacji relacji biznesowych między użytkownikiem a nami lub do wdrożenia środków przedumownych, podstawą prawną przetwarzania jest zasadniczo art. 6 ust. 1 (b) RODO.

Ponadto możemy mieć uzasadniony interes w prowadzeniu działań reklamowych lub kampanii marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, pod warunkiem, że zgoda użytkownika nie jest wymagana do tych celów.

W odniesieniu do ewentualnych działań w zakresie zgodności, art. 6 ust. 1 lit. (c) i art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO mają zastosowanie jako podstawa prawna, ponieważ przetwarzanie odpowiednich danych osobowych może być konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Takie uzasadnione interesy polegają na zgłaszaniu nam odpowiednich naruszeń i badaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

W zakresie, w jakim przekazujemy dane osobowe użytkownika spółkom z naszej grupy innym niż nasz dostawca usług IT dla całej grupy i nie odbywa się to w ramach przetwarzania zamówienia, podstawą prawną takiego przekazania jest ponownie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Naszymi uzasadnionymi interesami w tym zakresie są (i) scentralizowane globalne podejście IT ze zharmonizowanymi procesami oraz (ii) oszczędności kosztów wynikające z działania scentralizowanego IT.

Ponadto art. 6 ust. 1 lit. (c) może mieć zastosowanie jako podstawa prawna, jeśli musimy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

Jeśli podanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do zawarcia umowy lub nawiązania relacji biznesowych między użytkownikiem a nami lub do świadczenia przez nas usług, użytkownik jest zasadniczo zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie przekazywać nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli kontynuować naszych relacji biznesowych z użytkownikiem.

Zasadniczo gromadzimy dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od użytkownika. Możliwe jest jednak, że uzyskamy dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł (np. katalogów adresowych).

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące użytkownika lub w podobny sposób znacząco na niego wpływa.

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak długo będziemy utrzymywać z nim relacje biznesowe. Po zakończeniu relacji biznesowej dane użytkownika będą zasadniczo przechowywane przez 10 lat, pod warunkiem, że nie istnieją ustawowe okresy przechowywania lub użytkownik nie zażąda od nas ich usunięcia. Zwracamy uwagę, że prawo użytkownika do usunięcia danych może być ograniczone przez ustawowe obowiązki przechowywania, których musimy przestrzegać.

Dane osobowe użytkowników przekazujemy wyłącznie tym organom, które potrzebują ich do realizacji swoich zadań. W tym celu może być konieczne udzielenie nam wsparcia przez usługodawców. Może być również konieczne przekazanie danych użytkownika innym jednostkom w naszej grupie spółek. W ten sposób przestrzegamy przepisów o ochronie danych. Ponadto sądy, organy ścigania lub inne wyznaczone prawnie organy mogą pobierać dane lub żądać informacji na podstawie prawnej. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane w szczególności następującym odbiorcom

dostawcy usług IT, dostawcy usług wywozu odpadów,
władzom, urzędom, bankom.
Wyżej wymienieni odbiorcy mogą znajdować się w kraju spoza UE. Kraj ten może nie mieć odpowiedniego poziomu ochrony danych w porównaniu z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej. Oznacza to, że przepisy o ochronie danych w kraju, do którego przekazujemy dane użytkownika, mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak w Niemczech. Zasadniczo dane użytkownika są przekazywane do krajów trzecich bez odpowiedniego poziomu ochrony danych przy użyciu tzw. standardowych klauzul umownych UE. Kopię tych zabezpieczeń można uzyskać pod adresemdatenschutz@inproengineering.de.

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych użytkownik może dochodzić wobec nas następujących praw:

Prawo dostępu
Prawo do sprostowania danych
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Prawo do usunięcia danych / prawo do bycia zapomnianym
Prawo do przenoszenia danych
Prawo do sprzeciwu
Aby skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej lub skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, prosimy o kontakt pod adresem: datenschutz@inproengineering.de. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób nieuprawniony, skontaktuj się z nami pod adresem datenschutz@inproengineering.de.

Użytkownik ma również prawo skontaktować się z organem nadzorczym ds. ochrony danych. Właściwym organem nadzorczym jest

Krajowy komisarz ds. ochrony danych Dolnej Saksonii, P.O. Box 221, 30002 Hanower
Brühlstraße 9, 30169 Hanower

2. ochrona danych podczas korzystania z tej strony internetowej

Zasadniczo wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przetworzenia zamówienia lub zapewnienia dostępu do specjalnych informacji lub ofert. W celu utrzymania relacji z klientami może być również konieczne przechowywanie i przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika oraz, na przykład, udostępnianie ich naszym spółkom zależnym w celu lepszego spełniania życzeń użytkownika lub ulepszania naszych produktów i usług, wykorzystywanie tych danych przez nas (lub stronę trzecią w naszym imieniu) w celu informowania użytkownika o naszych ofertach, które przyniosą korzyści jego firmie, lub przeprowadzanie ankiet online w celu lepszego spełnienia wymagań użytkownika. Dane, które nie są wymagane, zostaną natychmiast usunięte. Prosimy również o zapoznanie się z naszymi ogólnymi informacjami na temat ochrony danych w InPro engineering w poprzednich sekcjach.

Oczywiście uszanujemy Twoje życzenia, jeśli nie chcesz przekazywać nam swoich danych osobowych w celu wspierania naszych relacji z klientami - w szczególności w celu marketingu bezpośredniego lub badań rynkowych. Nie będziemy sprzedawać danych osobowych użytkownika stronom trzecim ani wprowadzać ich do obrotu w żaden inny sposób. Jeśli wykorzystujemy dane osobowe w celu, który wymaga zgody użytkownika zgodnie z przepisami ustawowymi, w każdym przypadku poprosimy użytkownika o wyraźną zgodę. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

2.1 Pliki cookie

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, na jego komputerze z naszej inicjatywy mogą być przechowywane informacje w postaci plików "cookie". "Pliki cookie" to małe pliki tekstowe, które są kopiowane z serwera internetowego na dysk twardy użytkownika. Pliki cookie zawierają informacje, które mogą być później odczytane przez serwer internetowy w domenie, w której plik cookie został wysłany do użytkownika. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani umieszczać wirusów na komputerze użytkownika. Używane przez nas pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych i nie są z nimi łączone.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane sesyjne pliki cookie, które są niezbędne do utrzymania spójności wizyty, tj. do zapewnienia, że na przykład dane użytkownika zostaną zachowane podczas sesji. Te sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji.
Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zazwyczaj można jednak określić w ustawieniach przeglądarki, że pliki cookie powinny być odrzucane. Jeśli pliki cookie zostaną odrzucone, korzystanie z niektórych funkcji witryny może być niemożliwe. Jeśli pliki cookie są akceptowane, można je później usunąć. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer można usunąć pliki cookie, wybierając "Narzędzia" > "Usuń historię przeglądania" i klikając przycisk "Usuń pliki cookie". W przypadku usunięcia plików cookie wszystkie ustawienia kontrolowane przez te pliki cookie, w tym ustawienia reklamowe, zostaną usunięte i mogą nie być możliwe do przywrócenia.

2.2 Google Analytics

Nie korzystamy z usług takich jak Google Analytics lub innych dostawców zewnętrznych w celu analizowania ruchu danych na naszej stronie internetowej.

3 Dostarczanie ogólnych danych i informacji

InPro engineering dokłada wszelkich starań, aby informacje i dane zawarte na tej stronie były dokładne. InPro engineering zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w dostarczonych informacjach lub danych bez uprzedniego powiadomienia.

4 Odpowiedzialność

Informacje zawarte na tej stronie internetowej zostały opracowane z największą możliwą starannością i są na bieżąco aktualizowane. Pomimo najstaranniejszej kontroli nie możemy zagwarantować, że są one wolne od błędów. Nie możemy jednak przyjąć żadnej odpowiedzialności ani zagwarantować, że podane informacje i dane są aktualne, poprawne i kompletne.

Pomimo starannej kontroli treści, nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Operatorzy stron, do których prowadzą linki, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. InPro engineering nie ponosi również odpowiedzialności za środki ostrożności w zakresie ochrony danych stosowane przez operatorów takich stron internetowych.

5 Prawa autorskie

Zawartość naszej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Powielanie, rozpowszechnianie, przechowywanie i powielanie lub przekazywanie wszelkich informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów, obrazów lub innych prac opublikowanych na stronie internetowej jest wyraźnie zabronione bez pisemnej zgody InPro engineering. Nie dotyczy to materiałów tekstowych i graficznych wyraźnie oferowanych w sekcji "Prasa" do dalszego rozpowszechniania.

6 Obowiązujące prawo

Wszelkie informacje lub dane, ich wykorzystanie oraz wszelkie działania, tolerancje lub zaniechania w związku ze stronami internetowymi InPro engineering podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu. Miejscem jurysdykcji jest Wolfsburg.

InPro engineering GmbH