Skip to main content

Niniejszy Kodeks postępowania zawiera podstawowe zasady i reguły postępowania w naszej firmie, w naszych relacjach z klientami i dostawcami oraz ze społeczeństwem. Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, poszanowania praw człowieka i standardów społecznych oraz ochrony środowiska.

Etyka biznesu

Zobowiązujemy się do przestrzegania prawa, poszanowania praw człowieka, a w szczególności poszanowania ludzkiej godności.

Wymagamy najwyższego poziomu uczciwości we wszystkich działaniach i relacjach biznesowych. Zwalczamy wszelkie formy korupcji, prania pieniędzy, przekupstwa, wymuszeń i defraudacji. Od samego początku należy unikać konfliktów interesów z interesami prywatnymi lub innymi działaniami gospodarczymi.

Opowiadamy się za uczciwą konkurencją i przestrzegamy obowiązujących przepisów prawnych i przepisów antymonopolowych, które chronią wolną konkurencję.

Zobowiązujemy się do przestrzegania i zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz do zachowania ścisłej poufności w odniesieniu do poufnych tajemnic handlowych, w tym wobec stron trzecich. Własność intelektualna należąca do nas lub osób trzecich jest ściśle chroniona jako informacje poufne. Stosowanie plagiatu jest zabronione.

Wszystkie produkty i usługi muszą spełniać uzgodnione w umowie kryteria jakości i bezpieczeństwa w momencie dostawy oraz być bezpieczne w użyciu zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prowadzimy nasze księgi i rejestry zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości.

Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących kontroli importu i eksportu, sankcji i embarg.

Prawa człowieka

Szanujemy godność wszystkich ludzi i wspieramy przestrzeganie uznanych na całym świecie praw człowieka.

Odrzucamy wszelkie formy handlu ludźmi, pracy przymusowej i pracy dzieci i nie tolerujemy środków dyscyplinarnych, które szkodzą zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu ludzi.

Dyskryminacja i nękanie pracowników w jakiejkolwiek formie są niedozwolone. Dotyczy to na przykład dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kastę, kolor skóry, niepełnosprawność, przynależność do związków zawodowych, przekonania polityczne, pochodzenie, religię, wiek, ciążę, orientację seksualną lub zgłaszanie nieprawidłowości.

Standardy pracy

Szanujemy godność wszystkich ludzi i wspieramy przestrzeganie uznanych na całym świecie praw człowieka.

Odrzucamy wszelkie formy handlu ludźmi, pracy przymusowej i pracy dzieci i nie tolerujemy środków dyscyplinarnych, które szkodzą zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu ludzi.

Dyskryminacja i nękanie pracowników w jakiejkolwiek formie są niedozwolone. Dotyczy to na przykład dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kastę, kolor skóry, niepełnosprawność, przynależność do związków zawodowych, przekonania polityczne, pochodzenie, religię, wiek, ciążę, orientację seksualną lub zgłaszanie nieprawidłowości.

Bezpieczeństwo pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest naszym najwyższym priorytetem.

Bezpieczeństwo pracy stanowi integralną część wszystkich procesów operacyjnych i jest uwzględniane w rozważaniach technicznych, ekonomicznych i społecznych już na etapie planowania. Przestrzegane są odpowiednie przepisy prawa, rozporządzenia, regulacje i zasady obowiązujące w firmie.

Zapobieganie, proaktywne wdrażanie środków mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa, a tym samym zdrowia naszych pracowników, ma wysoki priorytet w naszej firmie; koncentrujemy się tutaj na ciągłej poprawie bezpieczeństwa pracy.

Kierownicy biorą odpowiedzialność za powierzone im obowiązki i dają dobry przykład. Bezpieczeństwo pracy jest bezwzględnym zadaniem kierownictwa.

Skuteczne bezpieczeństwo pracy zależy od zaangażowania i współpracy wszystkich pracowników.

Pracownicy są odpowiedzialni za pomoc w osiąganiu celów bezpieczeństwa pracy w zakresie swoich możliwości.

W stosunku do pracowników firm zewnętrznych obowiązują takie same standardy bezpieczeństwa, jak w stosunku do naszych własnych pracowników. Jest to brane pod uwagę przy wyborze i współpracy z firmami zewnętrznymi.

Nasze "Zasady bezpieczeństwa pracy", które są dostępne w aktualnej formie, stanowią podstawę do wdrożenia naszego zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Ochrona środowiska

Zasadniczo należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i norm, a także uznanych międzynarodowych standardów ochrony środowiska.

Jesteśmy zaangażowani w świadome korzystanie z zasobów naturalnych, zwiększanie efektywności energetycznej, korzystanie z odnawialnych źródeł energii oraz ograniczanie szkodliwych dla środowiska emisji, gazów cieplarnianych i odpadów.

ograniczenie szkodliwych dla środowiska emisji, gazów cieplarnianych i odpadów. Musimy zapewnić utrzymanie jakości powietrza i wody.

Wspieramy odpowiedzialne pozyskiwanie surowców i zabraniamy korzystania z surowców, które zostały pozyskane w sposób nielegalny lub etycznie naganny.

Wszystkie produkty wytwarzane w ramach łańcucha dostaw muszą spełniać normy ochrony środowiska obowiązujące w danym segmencie rynku.

Należy zidentyfikować chemikalia i inne substancje, które stanowią zagrożenie w przypadku uwolnienia do środowiska. Należy ustanowić dla nich system zarządzania substancjami niebezpiecznymi, aby można było bezpiecznie obchodzić się z nimi, transportować je, przechowywać, poddawać recyklingowi lub ponownie wykorzystywać i usuwać przy użyciu odpowiednich procedur.